Shops

Next

107-109 Princes Street

November 2010

Princes Street Shops -  Next - Snow storm, November, 2010

  Copyright: Peter Stubbs  -   please contact peter.stubbs@edinphoto.org.uk                                                                                                                                                                       Photo taken:  November 29, 2010

 

View smaller photo

and read about this photo

    Princes Street Shops -  Next - Snow storm, November, 2010

 

Princes Street Shops

Princes Street

 

__________________